Historie koupaliště Nýřany 

Historie koupaliště v Nýřanech započala v 60 -tých létech minulého století, kdy město vybudovalo převážně brigádnickou prací občanů koupaliště zasazené do zeleně lesoparku na jižním okraji města. Byly postaveny 2 bazény přírodního koupaliště , betonové konstrukce, velký 50 x 25 m a dětský 20 x 20 m .

Koupaliště provozovalo město, posléze prostřednictvím zřízené organizace Technické služby až do konce 80 –tých let. Zdrojem vody pro koupaliště byl veřejný vodovod a v důsledku  růstu cen dodávané vody byl provoz koupaliště ukončen.

Přetrvávala však myšlenka znovu obnovit provoz tohoto rekreačního areálu a v roce 1994 byl úspěšně proveden vrt do hloubky 50 m a čerpacími zkouškami byla prokázána dostatečná vydatnost tohoto zdroje a laboratorními rozbory pak (dle tehdejších předpisů )použitelnost pro účely koupaliště.

Následně v roce 1995 byla realizována stavební investice města, sestávající z objektu čerpání vrtu, a vzhledem k stálé nízké teplotě podzemní vody cca 9 st. C byla navržena a postavena oteplovací soustava – solární ohřev čerpané vody. Soubor této investice dále obsahoval nezbytné potrubní rozvody a byla povedena též stavební oprava stěn a koruny bazénů. V letní sezóně 1996 byl provoz koupaliště opět obnoven.

Po roce provozu se však projevil nedobrý stavební stav starých betonových konstrukcí bazénů, zejména vysoký únik vody z bazénového tělesa do podloží a bylo proto připraveno řešení, spočívající v generální opravě bazénů a jejich hydroizolace. Tato stavební investice byla realizována v 1. pololetí roku 1997 před letní sezónou.

V následujících létech provozu se zvyšoval požadavek návštěvníků koupaliště na jakost vody. Vody z vrtu obsahují značné množství železa ( 5,5 mg/l) a manganu ( 2 mg/l)  a jejich oxidací  získává bazénová voda hnědé zabarvení, což je sice zdravotně nezávadný stav ale představuje to bezesporu estetickou vadu. Tato skutečnost a dále především vývoj legislativy, kdy vstoupily v účinnost závazné hygienické normy ( Vyhl. 464/2000 Sb.), které stanovily podstatně vyšší nároky na kvalitativní parametry bazénové vody a její ošetření, vyvolalo potřebu dořešení vodního hospodářství koupaliště v souladu s těmito požadavky.
 
V lednu 2004 byl firmou GHC Invest zpracován návrh technologie úpravy bazénové vody a následně město tento návrh realizovalo výstavbou automatické úpravny bazénové vody, sestávající z předúpravy čerpané vody z vrtu, o  výkonu do 10 m3/hod kde probíhá odstranění železa a manganu . Dále z vlastní úpravy bazénové vody v nepřetržité cirkulaci kde voda prochází přes soustavu filtrů a elektronickou jednotkou jsou vyhodnocovány její jakostní parametry ( teplota, pH, redox potenciál a obsah volného chloru ) a dle potřeby je automaticky dávkována příslušná bazénová chemie ke korekci těchto hodnot na požadovanou úroveň. Desinfekce bazénové vody  je zajištěna dávkováním plynného chloru v závislosti na jeho obsahu v bazénu. V případě potřeby ovlivnit teplotu bazénové vody lze část cirkulující vody mezi bazény a úpravnou vést přes solární ohřev.

V roce 2007 investovalo město pro zatraktivnění areálu koupaliště do stavby 30 m tobogánu. Tato vodní atrakce získala velkou oblibu zejména u mladé generace návštěvníků

V roce 2011 realizovalo město projekt na „Rekonstrukci koupaliště v Nýřanech“ na který byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu regiónu soudržnosti NUTS II JIHOZÁPAD. Areál byl rozšířen o 3750 m2 zeleně a vybaven multifunkčním hřištěm (hokejbal, nohejbal, streetbal, zimním kluziště) a dalším hřištěm pro beachvolejbal. Byly realizovány zpevněné ochozy kolem bazénů  s řízenými vstupy přes brodítka se sprchami, přístupová komunikace, rozšíření kulturní plochy a odvodnění zpevněných ploch. Areál byl vybaven novým dětským hřištěm a mobiliářem. Využití areálu se tak rozšířilo na celoroční.

V roce 2012 byla provedena výměna 4 kusů ocelových filtrů úpravny  a 2 ks ocelových filtrů na předúpravě vody za plastové.

V roce 2014 bylo přikročeno k náhradě stávající dožilé měřící a regulační jednotky úpravny vody za novou jednotku Jesco TOPAX včetně modernizace dávkování chemikálií a  chlorového systému pro rozvod a dávkování plynného chloru. Nová automatizovaná úpravna bazénové vody byla doplněna vizualizací celého technologického procesu SMART pool NET. Veškerou technologii dodala firma GHC Invest s.r.o.